top of page
 • תמונת הסופר/תעו"ד דורון פרץ

הגשת בקשה לשינוי מעמדם של אזרחים זרים במסגרת הליך של איחוד משפחות

מי יכול להגיש בקשה לשינוי מעמד בישראל במסגרת איחוד משפחות?

 • אזרחים זרים בעלי דרכון זר אשר אינם זכאים לעלייה מכוח חוק השבות.

מי הגורם הרשמי המטפל בבקשה לשינוי מעמד?

 • רשות האוכלוסין וההגירה.

מהו "הליך מדורג"?

 • בשנת 1996 החל משרד הפנים להפעיל את "ההליך המדורג".

 • "הליך מדורג" הוא כינויו של הליך מתמשך שבו מוענקת אזרחות ישראלית לאזרח זר, בן זוג של אזרח ישראלי- לרבות בני אותו מין, אשר איננו זכאי לאזרחות מכוח חוק השבות.

 • "הדרוג" במתן האזרחות נועד לבחון על פני תקופה מתמשכת את כנות הקשר בין בן הזוג הישראלי לבן הזוג הזר, כדי למנוע מצב של קשר "פיקטיבי" (למראית עין)- רק עבור קבלת אזרחות ישראלית.

מהי מטרת ההליך?

 • מאפשר לאזרחים זרים בעלי דרכון זר אשר אינם זכאים לעלייה מכוח חוק השבות, להגיש בקשה לשינוי מעמדם בישראל במסגרת איחוד משפחות עם אזרח או אזרחית ישראלים, בין אם נישא לאזרח ישראלי ובין אם לאו.

מהם התנאים לביצוע ההליך?

 • הקשר בין בני הזוג-"קשר אמיתי" ואינו פיקטיבי. (נישואין למראית עין וכיו"ב).

 • בכוונת הזוג להשתקע בישראל.

 • אי הסתרת עובדות מהותיות ו/או נמסרו פרטיים שקריים או לא מספקים.

 • אין חשש לסיכון בריאות הציבור, ביטחון הציבור או ביטחון המדינה.

אילו בדיקות נעשות במסגרת ההליך?

 • ההליך כולל מספר שלבים, שבסוף כל שלב נבחנת זכאותו של הזר לקבלת מעמד ביניים בדרגות שונות. בסוף התהליך מי שעומד בהצלחה בכל השלבים מקבל את מעמד הקבע – אזרחות או תושבות קבל בישראל.

 • בין הבדיקות והתנאים שעל הזר לעמוד בהם: בחינה של כנות קשר הנישואין, בדיקת מרכז חיים, בדיקות ביטחוניות, בדיקת רקע פלילי, אימות מסמכים פורמליים, בדיקת תעודת יושר, שהייה רציפה בישראל לפרקי זמן קבועים וכיו"ב.

משך הזמן לסיום ההליך?

 • על פי הנהלים הזמן המינימאלי לסיום ההליך משתנה כתלות בסוג ההליך ובמעמד בן הזוג הישראלי, והוא נע בין כחמש שנים לזרים הנשואים לישראלים (לא כולל בני זוג מאותו המין) ועד לשבע שנים למי שמנהל חיים משותפים ללא נישואים ולבני זוג מאותו המין.

 • אפשר וההליך יתעכב בשל צורך בהשלמת מסמכים, יציאה מהארץ, אי עמידה בקריטריונים מסוימים ועוד.

כיצד מסתיים ההליך?

סיום ההליך המדורג וסגירת התיק יכול להיעשות בשני מצבים אפשריים – השלמת הליך וקבלת מעמד הקבע, או לחילופין הפסקת התהליך בשל אי עמידה בתנאים שנקבעו.


 • המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד - ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

コメント


bottom of page