top of page
  • תמונת הסופר/תעו"ד דורון פרץ

אפוטרופסות

מיהו האפוטרופוס?

אפוטרופוס הוא אדם או תאגיד שמונה ע"י בית משפט כדי לדאוג ולטפל בענייניו של אדם שאינו מסוגל לדאוג להם בעצמו - ואין מי שמוסמך לדאוג להם במקומו.


מהו תפקידו של האפוטרופוס?

לקבל החלטות במקום האדם החסוי בפעולות משפטיות ובכל עניין, לפי הסמכויות שבית המשפט העניק לו, תוך שמירה מתמדת על טובת אותו אדם.

ניתן למנות אפוטרופוס לכל תחומי החיים של אדם, עניינים אישיים ורכוש, או לחלקם.

בית המשפט נעזר בהמלצת גורמי הרווחה לגבי הצורך במינוי וזהות האפוטרופוס, והאפוטרופוס הכללי אחראי לפקח על האפוטרופוס לאחר שניתן צו המינוי.

על האפוטרופוס לבצע את תפקידו במסירות וברגישות, לפעול בהתאם לרצון האדם ולטובתו, להיוועץ עמו ולשתפו במידע ובהחלטות הנוגעים אליו, ככל הניתן.


מי הגורם המוסמך בישראל על מינוי האפוטרופוס?

בית המשפט לענייני משפחה, הוא הגורם המוסמך למנות אפוטרופוס.

בית המשפט רשאי למנות לאדם יותר מאפוטרופוס אחד אם ראה סיבה מיוחדת לכך, והאפוטרופוסים מחויבים לפעול תוך תיאום והסכמה ביניהם.

בית המשפט רשאי לקבוע אם ניהול האפוטרופסות יהיה במשותף או יחולק ביניהם לפי נושאים, כגון אפוטרופוס לגוף, אפוטרופוס לרכוש ואפוטרופוס לדין (לצורך ייצוג ענייניו המשפטיים בהליך משפטי).


את מי יעדיף בית המשפט למנות לאפוטרופוס?

בית המשפט ימנה לאפוטרופוס מי שנראה לו בנסיבות הענין מתאים ביותר לטובת האדם, תוך התחשבות ברצונו.

במינוי אפוטרופוס לקטין לפי סעיף 33(א)(1) לחוק חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ייתן בית המשפט עדיפות לאדם מתאים שהוא בן משפחתו של הקטין, אלא אם כן מצא כי בנסיבות הענין יהיה זה לטובת הקטין למנות לו אפוטרופוס שאינו בן משפחתו.


מי יכול להתמנות לאפוטרופוס?

כל אדם - בין אם הוא בן זוגו של האדם לו ממונה האפוטרופוס, קרוב משפחה, עורך-דין או אדם אחר.

תאגיד - מוסד, קרן, עמותה וכדומה - לרשימת תאגידי האפוטרופסות באתר האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי.

החוק מאפשר לאפוטרופוס הכללי להתמנות בעצמו כאפוטרופוס של אדם מסוים.

ועדה לענייני אפוטרופסות לנפגעי שואה, שהוקמה כדי להתמנות כאפוטרופוס למי שנזקק לכך בשל טראומת השואה ונזקיה. הוועדה מורכבת מנציג משרד הבריאות ונציג גוף המטפל בענייניהם של נפגעי השואה.בית משפט יכול לכפות על אדם להתמנות לאפוטרופוס?

לא יתמנה אפוטרופוס אלא מי שהביע לבית המשפט את הסכמתו לכך.


מה קורה עם ילדים קטינים?

אדם שלא מלאו לו 18 שנה הוא קטין; אדם שמלאו לו 18 שנה הוא בגיר.

הוריהם של קטינים- הם האפוטרופוסים הטבעיים שלהם.

אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם, וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו, והסמכות לייצגו.

הקטין חייב, תוך כיבוד אב ואם, לציית להוריו בכל עניין הנתון לאפוטרופסותם.


באילו מקרים מסתיים תפקידו של האפוטרופוס?

בהחלטת בית משפט על ביטול האפוטרופסות לאדם.

בפטירת האדם.

בהחלטת בית משפט בעקבות בקשת האפוטרופוס להתפטר מתפקידו או מסיבות אחרות.

בפטירת האפוטרופוס.


המידע המוצג באתר הינו כללי בלבד - ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.


Opmerkingen


bottom of page